Jste zde: Domácí stránka |
ČASP - online > Asociace > Dokumenty > Disciplinární řád

Disciplinární řád

Disciplinární řád České asociace pro speciální potraviny (ČASP)

§ 1 Předmět úpravy

(1) Tento Disciplinární řád upravuje postavení, organizaci a postup ČASP při projednávání stížností na porušování Etického kodexu ČASP („disciplinární řízení“).

(2) Disciplinární řízení dle tohoto řádu provádí Etická komise ČASP a Odvolací komise ČASP („disciplinární orgány ČASP“).

§ 2 Etická komise ČASP

 1. Etická komise ČASP je volena v počtu tří členů a dvou náhradníků členskou schůzí ČASP vždy na dobu jednoho roku. Členem Etické komise ČASP může být pouze fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům. Na svém prvním jednání zvolí členové Etická komise ČASP ze svého středu předsedu komise.
 2. Etická komise ČASP zejména:
  1. provádí disciplinární řízení dle tohoto Disciplinárního řádu
  2. vyjadřuje se, komentuje a zveřejňuje svá stanoviska, a to i k jednání nečlenů ČASP, pokud je v rozporu s Etickým kodexem ČASP a dotýká se dobrého jména právnických osob, které se zabývají vývojem, výrobou a obchodem se speciálními potravinami, potravními doplňky a doplňky stravy
  3. připravuje výroční zprávu a rozesílá ji všem členům ČASP; výroční zpráva obsahuje
   • určení subjektů, jejichž jednání bylo v daném roce řešeno v rámci disciplinárního řízení skončeného rozhodnutím o porušení Etického kodexu ČASP
   • označení produktů a reklamních materiálů, k nimž se porušení Etického kodexu ČASP dle předchozího bodu vázalo
   • ustanovení Etického kodexu ČASP, která byla v jednotlivých případech porušena spolu s důvody tohoto porušení
   • způsob zjednání nápravy
   • uložená disciplinární opatření,
   • celkový počet obdržených stížností,
   • celkový počet rozhodnutí o porušení Etického kodexu ČASP;
  4. si může ohledně porušení Etického kodexu ČASP vyžádat odborné právní stanovisko.

§ 3 Odvolací komise ČASP

(1) Odvolací komisi ČASP volí na návrh představenstva ČASP členská schůze ČASP na dobu jednoho roku. Členy odvolací komise ČASP jsou tři zástupci ČASP, nezávislý odborník a tajemník ČASP. Odvolací komise ČASP na svém prvním jednání ze svého středu zvolí předsedu komise. Jednání Odvolací komise ČASP se účastní právník, který však není členem této komise.

(2) Odvolací komise ČASP provádí disciplinární řízení o odvolání proti rozhodnutí Etické komise ČASP.

(3) Odvolací komise ČASP může rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí je platné, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů Odvolací komise ČASP. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Členem Odvolací komise ČASP nemůže být člen Etické komise ČASP.

§ 4 Podjatost

Z projednávání a rozhodování ve věci je vyloučen člen disciplinárního orgánu ČASP, u něhož lze mít důvodné podezření z podjatosti pro jeho poměr k projednávané věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům. O vyloučení rozhoduje orgán, jehož je podezřelý z podjatosti členem.

§ 5a

Členové ČASP budou všechny spory s ostatními členy ČASP ohledně dodržování povinností vymezených v Etickém kodexu ČASP, řešit přednostně cestou podání stížnosti a disciplinárního řízení dle Disciplinárního řádu ČASP.

§ 5 Disciplinární řízení před Etickou komisí ČASP

(1) Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy ČASP došla stížnost na porušení Etického kodexu ČASP. Etická komise ČASP projedná každou stížnost, která splňuje náležitosti dle následujícího odstavce. Pokud je stížnost neúplná, vyzve Etická komise ČASP stěžovatele k jejímu doplnění.

(2) Stížnost musí obsahovat:

 • a) jméno a adresu stěžovatele nebo název (obchodní jméno) a sídlo stěžovatele, je-li jím právnická osoba, určení osob oprávněných za stěžovatele jednat;
 • b) jméno a adresu toho, proti komu stížnost směřuje ("oznámený") nebo název (obchodní jméno) a sídlo oznámeného, je-li jím právnická osoba;
 • c) údaj o tom, zda je stěžovatel členem ČASP;
 • d) vylíčení všech skutkových okolností a označení všech důkazů, které jsou stěžovateli o případu známy; stěžovatel ke stížnosti připojí všechny důkazní materiály, které má ve věci k dispozici.

(3) Není-li oznámený členem ČASP, Etická komise ČASP nevydá ve věci rozhodnutí, ale vyjádří svůj názor k jednání, které je předmětem stížnosti. Tento názor je Etická komise ČASP oprávněna zveřejnit.

(4) Po zahájení disciplinárního řízení vyzve Etická komise ČASP oznámeného, aby do patnácti pracovních dní od obdržení této výzvy předložil své písemné vyjádření ke stížnosti; stížnost se zasílá spolu s výzvou. Lhůtu dle předchozí věty může Etická komise ČASP v odůvodněných případech prodloužit, nejvíce však o patnáct pracovních dnů. Jestliže oznámený se stížností nesouhlasí, uvede tuto skutečnost ve svém vyjádření spolu s důvody tohoto nesouhlasu a označí důkazy na podporu svých tvrzení.

(5) Pokud oznámený uzná, že jednal v rozporu s Etickým kodexem ČASP, případně podnikne opatření k nápravě, informuje o tom Etickou komisi ČASP. Jsou-li podniknutá opatření vzhledem k povaze věci dostatečná, může Etická komise ČASP rozhodnout o zastavení disciplinárního řízení.

(6) Po uplynutí lhůty k podání písemného vyjádření oznámeného Etická komise ČASP na své nejbližší schůzi stížnost projedná. K tomuto jednání musí být pozváni oznámený i stěžovatel s tím, že jim bude dána možnost se k věci vyjádřit.

(7) Po projednání stížnosti dle předchozího odstavce Etická komise ČASP rozhodne:

 • a) o zastavení disciplinárního řízení dle odstavce 5);
 • b) o tom, že oznámený neporušil Etický kodex ČASP;
 • c) o tom, že se oznámený dopustil porušení Etického kodexu ČASP a o uložení disciplinárního opatření za toto porušení; v tomto případě je oznámený povinen do pěti pracovních dnů poté, kdy byl seznámen s rozhodnutím, zcela upustit od jednání porušujícího Etický kodex ČASP a podat o tom Etické komisi ČASP písemnou zprávu. Ve zprávě dle předchozí věty oznámený rovněž označí opatření, která již provedl a která se dále zavazuje za účelem zamezení dalšího porušování Etického kodexu ČASP přijmout.

(8) Rozhodnutí dle předchozího odstavce musí být vypracováno písemně a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání. Rozhodnutí musí dále obsahovat datum a podpis předsedy Etické komise ČASP, příp. pověřeného člena komise. Rozhodnutí se zasílá stěžovateli a oznámenému.

§ 6 Řízení o odvolání

(1) Proti rozhodnutí Etické komise ČASP může stěžovatel i oznámený podat do pěti pracovních dnů od jeho doručení písemné odvolání. Odvolání se podává Odvolací komisi ČASP prostřednictvím Etické komise ČASP a má odkladný účinek. Odvolání musí obsahovat vymezení rozhodnutí, proti kterému směřuje, důvody odvolání a musí z něj být patrno, čeho se odvolatel domáhá. K odvolání musí být připojeno potvrzení o složení kauce dle ustanovení § 7 odst. 2 Disciplinárního řádu ČASP. V případě, že odvolání neobsahuje stanovené náležitosti, vyzve Etická komise ČASP odvolatele k jeho doplnění v dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud k tomuto doplnění ve lhůtě nedojde, Etická komise ČASP odvolání odmítne.

(2) Odvolací komise ČASP na své nejbližší schůzi stížnost projedná. K tomuto jednání musí být pozváni oznámený i stěžovatel s tím, že jim bude dána možnost se k věci vyjádřit.

(3) Odvolací komise ČASP po projednání odvolání proti rozhodnutí Etické komise ČASP rozhodne:

 • a) o zamítnutí odvolání a potvrzení napadeného rozhodnutí, je-li odvolání nedůvodné;
 • b) o zrušení napadeného rozhodnutí a o zastavení disciplinárního řízení dle § 5 odstavec 5 Disciplinárního řádu ČASP;
 • c) o zrušení napadeného rozhodnutí a o tom, že oznámený neporušil Etický kodex ČASP;
 • d) o zrušení napadeného rozhodnutí a o tom, že se oznámený dopustil porušení Etického kodexu ČASP; současně je rozhodnuto o uložení disciplinárního opatření za toto porušení; v tomto případě je oznámený povinen do pěti pracovních dnů poté, kdy byl seznámen s rozhodnutím, zcela upustit od jednání porušujícího Etický kodex ČASP a podat o tom Odvolací komisi ČASP písemnou zprávu. Ve zprávě dle předchozí věty oznámený rovněž označí opatření, která učinil a která se dále zavazuje za účelem zamezení dalšího porušování Etického kodexu ČASP přijmout;
 • e) o změně disciplinárního opatření uloženého napadeným rozhodnutím;
 • f) o zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci Etické komisi ČASP k dalšímu řízení a rozhodnutí; v dalším řízení je Etická komise ČASP vázána právním názorem Odvolací komise ČASP.

(4) Rozhodnutí o odvolání musí být vypracováno písemně a musí obsahovat výrok a odůvodnění. Rozhodnutí musí dále obsahovat datum a podpis předsedy Odvolací komise ČASP, případně pověřeného člena komise. Rozhodnutí se zasílá stěžovateli a oznámenému. Rozhodnutí Odvolací komise ČASP je konečné a není proti němu žádný opravný prostředek přípustný

§ 7 Disciplinární opatření

(1) V disciplinárním řízení ČASP lze uložit tato disciplinární opatření:

 • a) napomenutí;
 • b) pokutu až do výše 100.000,- Kč

(2) Je-li jako disciplinární opatření uložena pokuta, je splatná převodem na účet ČASP, a to ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, na jehož základě se ukládá.

(3) V případě závažného opakovaného porušení Etického kodexu ČASP ze strany některého z členů ČASP může Etická komise navrhnout členské schůzi ČASP vyloučení tohoto člena z ČASP. Členská schůze ČASP o tomto návrhu hlasuje na svém nejbližším zasedání.

(4) Jestliže se oznámený řádně a včas nepodrobí uloženému disciplinárnímu opatření, neupustí od dalšího porušování Etického kodexu ČASP či nepřijme potřebná opatření k zamezení tohoto porušování, pozastaví představenstvo ČASP členství oznámeného v ČASP a současně podá členské schůzi ČASP návrh na vyloučení tohoto oznámeného z ČASP.

§ 8 Náklady řízení

(1) Náklady disciplinárního řízení před Etickou komisí ČASP nese ČASP.

(2) Náklady odvolacího řízení nese ČASP s tím, že účastník, který odvolání podává, je povinen zaplatit na účet ČASP kauci na náklady odvolacího řízení ve výši 20.000,- Kč. Kauce dle předchozí věty se v případě jeho úspěchu ve věci účastníkovi vrací.

(3) Náklady, které vznikly účastníkům disciplinárního řízení či jejich zástupcům, nesou tito účastníci.

§ 9 Závěrečná ustanovení

Tento Disciplinární řád ČASP byl schválen dne 21.11.2006 a nabývá účinnosti dne 21.11.2006

Česká asociace pro speciální potraviny Na Pankráci 1618/30, Praha 4 - 140 00, Tel.: 606 748 160, Fax: 235 518 201, IČ 701 06 614, DIČ CZ 701 06 614

Loading...

Dokumenty