Head image - casponline.cz
Jste zde: Domácí stránka |
ČASP - online > Asociace > Dokumenty > Stanovy ČASP

Stanovy České a slovenské asociace pro speciální potraviny

Stanovy ČASP

 

Článek I.

Vznik spolku

Spolek vznikl přeměnou Zájmového sdružení právnických osob Česká asociace pro speciální potraviny, které bylo založeno podle ustanoveni § 20 f) a následujících zákona č. 40/1964 Sb., (Občanského zákoníku) zakladatelskou smlouvou ze dne 20.4. 2000 za účelem ochrany a naplňování společných zájmů svých členů, a to postupem dle ustanovení § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy změnou právní formy na spolek.

 

Článek II.

Název a sídlo spolku

Název spolku zní:

Česká a Slovenská asociace pro speciální, spolek (dále jen Spolek)

Sídlem Spolku je : Sulice Hlubočinka, 251 68, Javorová 1006

 

Článek III.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti Spolku je:

Sjednotit, na základě společných zájmů, právnické osoby, které se zabývají vývojem, výrobou a obchodem se speciálními potravinami a potravními doplňky, jedná se zejména o doplňky stravy, potravní doplňky, potraviny obohacené potravními doplňky, potraviny pro zvláštní výživu a potraviny pro zvláštní lékařské účely a dále uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je Spolek založen.

 

Článek IV.

Účel a cíle spolku

Spolek byl založen za účelem naplňování společných zájmů jeho členů, které Spolek ochraňuje a uspokojuje a kterými jsou zejména

- spolupůsobit při tvorbě legislativního rámce souvisejícího s předmětem činnosti Spolku na české, slovenské i evropské úrovni

- přijetí a aktualizace závazných pravidel etického chování člena

 -podporovat hospodářské, právní a odborné zájmy svých členů a poskytovat služby pro účely Spolku

- organizovat konference, semináře a přednášky

- plnit úkoly přenesené veřejnými orgány na Spolek v souladu s právními předpisy ČR a SR

- být aktivním členem nadnárodních asociací na evropské i globální úrovni, zejména FSE a IADSA se sídlem v Bruselu

- udržovat dobré vztahy s vládními úřady a institucemi i politickými strukturami v ČR , SR a v dalších státech, tak aby pověst oboru nebyla poškozována, ale soustavně vylepšována

- spolupracovat s významnými podniky, veřejnými orgány, nevládními institucemi a dalšími odbornými sdruženími či spolky pro rozvoj oboru

- poskytovat poradenské a další služby svým členům

- další jiné činnosti související s výše uvedenými cíli Spolku, především soustavně vytvářet pozitivní obraz produktů členů v médiích ve smyslu udržení a zlepšení zdravotního stavu populace a rozvíjet informovanost o oboru včetně monitorování produktů na trhu

         

Článek V.

Právní forma a způsobilost

1.    Spolek  je korporací ve smyslu ustanovení § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku.

2.  Spolek se zapisuje do veřejného rejstříku. Návrh na zápis Spolku do veřejného rejstříku podává statutární orgán Spolku, který k tomu určuje/zmocňuje členská schůze okamžikem schválení těchto stanov                                                                                                                                                                                                          .

 

Článek VI.

Členství ve Spolku

1.  Členy Spolku mohou být české, slovenské i další zahraniční právnické osoby, jejichž činnost je v souladu s předmětem činnosti Spolku. Členství ve Spolku je řádné, přidružené nebo čestné.. Přidružený člen Spolku je povinen hradit členský příspěvek, není ovšem povinen hradit poplatky za služby spojené s činností Spolku. Čestný člen nemá povinnost hradit ani členský příspěvek. Přidružený a čestný  člen má, s výjimkou případů uvedených ve stanovách, stejná práva a povinnosti jako řádný člen, nemá však právo hlasovat při přijímání rozhodnutí  spolku či při volbě orgánů spolku. Při rozhodování orgánů Spolku (schvalování, usnášení) a při volbě orgánů  Spolku  se k přidruženým a čestným  členům nepřihlíží.

2.Každý člen Spolku má povinnost informovat představenstvo Spolku o skutečnosti, že přestal splňovat předpoklady pro členství ve Spolku  podle bodu 1 tohoto článku.

 

Článek VII.

Vznik členství

Členem Spolku se žadatel stane po splnění těchto předpokladů:

1.    Podmínkou vzniku členství je vyplnění členské přihlášky, jejíž přílohou bude doklad o tom, že žadatel splňuje předpoklady pro vznik členství dle článku  VI. těchto stanov /prokazuje se čestným prohlášením/.

2.Členem Spolku se žadatel o členství stane rozhodnutím členské schůze o jeho přijetí a uhrazením zápisného a členského příspěvku ve lhůtě a ve výši stanovené členskou schůzí.

 

Článek VIII.

Zánik členství

Členství zaniká

a)      Vystoupením ze Spolku

b)      Členství ve Spolku zaniká vystoupením na základě oznámení o vystoupení, které musí být doručeno představenstvu Spolku nejpozději 180 dní před koncem kalendářního roku. Členství zaniká vždy k poslednímu dni v roce, to je k 31.12., ve kterém bylo oznámení o vystoupení včas doručeno představenstvu.

 

c)      Ukončením členství ve Spolku na základě rozhodnutí členské schůze

Rozhodnutím členské schůze může Spolek ukončit členství členu, který:

- Pozbyl předpoklady pro členství dle článku VI. Stanov.

- Přes písemnou výzvu neuhradil v termínech určených stanovami nebo rozhodnutím členské schůze členské příspěvky, nebo určené poplatky za poskytnuté služby.

- Závažným způsobem porušil stanovy Spolku, rozhodnutí členské schůze nebo právní předpisy ČR v oblasti předmětu činnosti Spolku.

 

Členství zaniká k poslednímu dni v roce, v kterém bylo rozhodnuto členskou schůzí o ukončení členství ve Spolku. Na období od rozhodnutí do doby zániku členství může členská schůze členství pozastavit.

 

d)      Zánikem právnické osoby

Zánikem právnické osoby zaniká její členství ve Spolku  ke dni nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o výmazu právnické osoby - člena Spolku z obchodního rejstříku.

 

 

 

Článek IX.

Práva a povinnosti členů

1.  Práva členů Spolku

    Člen Spolku má právo:

 

- Účasti na členské schůzi a dalších hromadných akcích Spolku.

- Spolurozhodovat o činnosti Spolku včetně práva volit a být volen do       jeho orgánů.

- Prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak strategii a program Spolku.

- Předkládat své návrhy na změny a úpravy stanov a dalších dokumentů Spolku, na přijetí nebo ukončení členství člena.

 - Vyjadřovat se k činnosti Spolku a jeho orgánů.

 - Být informován o zásadních rozhodnutích představenstva a vyžadovat od Spolku poskytnutí nebo zprostředkování informací, poradenských a dalších služeb.

         

2.Povinnosti členů Spolku

    Člen Spolku je povinen:

- Řídit se stanovami Spolku a usneseními členské schůze.

- Platit členské příspěvky a poplatky za poskytnuté služby ve stanovené výši a ve stanovených termínech

- Poskytovat orgánům Spolku veškeré informace, které jsou nezbytné k zabezpečení účelu, cílů, aktivit a činnosti Spolku, které nejsou v rozporu se zájmy člena.

- Prosazovat a objasňovat navenek stanoviska Spolku, pokud vystupuje jeho jménem.

- Plně respektovat veškeré dohody s třetími stranami uzavřené představenstvem, jakož i rozhodnutí představenstva týkající se členů Spolku, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.

         

Článek X.

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

                                Členská schůze

                                Představenstvo

                                Výkonný ředitel

               

         

Článek XI.

Členská schůze

1.  Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

2.  Členská schůze se skládá ze všech na ní přítomných členů.

3.  Členská schůze:

- Rozhoduje o přijetí a o změnách stanov.

- Určuje celkovou strategii Spolku.

- Volí a odvolává členy představenstva.

- Schvaluje roční rozpočet a rozhoduje o výši a termínech plateb členských příspěvků na příslušný rok.

- Schvaluje roční účetní závěrku za uplynulý finanční rok. Schvaluje výroční zprávu o činnosti Spolku.

- Schvaluje pravidla činnosti představenstva.

- Rozhoduje o přijetí, nebo ukončení členství člena Spolku.

- Rozhoduje o zániku Spolku a jeho likvidaci nebo o jeho zrušení bez likvidace.

- Rozhoduje o členství Spolku v jiných organizacích.

- Rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem Spolku.

         

4.Každý řádný člen Spolku má jeden hlas. Každý člen Spolku  vykonává svá práva samostatně svým jménem, nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce.

 

5.  Zastupování na členské schůzi

Člena Spolku na jednání členské schůze může zastupovat třetí osoba na základě plné moci. Plná moc zástupce člena Spolku musí být:

 - Podepsána statutárním orgánem člena Spolku.

 - Doručena předsedajícímu před zahájením členské schůze.

 - Udělena jen na dobu určitou.

Plná moc bude uložena v dokumentech Spolku a představenstvo Spolku je jí vázáno, pokud neskončí její platnost nebo nebude-li odvolána písemně zmocnitelem.

      Člen Spolku je oprávněn na jednání členské schůze zastupovat jiného člena Spolku na základě plné moci. Tato plná moc může být udělena pouze na jednu členskou schůzi a zároveň v ní musí být uveden rozsah zmocnění, tzn. na které body programu se zmocnění vztahuje. Plnou moc je nutné doručit předsedajícímu před začátkem jednání členské schůze.

 

6.Usnášeníschopnost

Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Spolku.

Nebude-li řádně svolaná členská schůze usnášeníschopná, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské chůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná za účasti libovolného počtu členů.

Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů Spolku.

 

7.  Rozhodování

K platnosti rozhodnutí členské schůze je nezbytná nadpoloviční většina přítomných hlasů s výjimkou rozhodnutí týkajících se ukončení členství nebo přijetí čtena, která vyžadují dvoutřetinovou většinu přítomných hlasů.

V případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedajícího.

 

8.Řádná členská schůze

Řádná členská schůze se koná nejméně dvakrát ročně, nejpozději však do 30. června a 15.prosince. Členskou schůzi svolává představenstvo a zároveň rozhoduje o termínu a místě jejího konání.

Je-li představenstvo nečinné, mohou členskou schůzi svolat členové Spolku mající nadpoloviční většinu hlasů.

Řádnou členskou schůzi řídí předseda představenstva Spolku nebo jiný pověřený člen představenstva. Členská schůze je řádně svolána písemnou pozvánkou, která musí být členům Spolku odeslána nejpozději do 14 dnů před termínem jednání členské schůze. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat den, hodinu, místo jednání, program jednání a musí být podepsána předsedou představenstva nebo jeho zástupcem dle stanov nebo jednacího řádu představenstva. V případě jeho nečinnosti podepisuje pozvánku zástupce nadpoloviční většiny hlasů členů Spolku. Členská schůze může jednat pouze o těch bodech programu, které jsou obsaženy v pozvánce na členskou schůzi.

Nadpoloviční většina členů Spolku může požádat představenstvo o doplnění programu členské schůze. Dojde-li tato žádost představenstvu před termínem konání členské schůze je představenstvo povinno doplnit program jednání a neprodleně o tomto doplnění informovat ostatní členy Spolku.

Doplnění programu jednáni v průběhu konání členské schůze je možné pouze se souhlasem všech členů Spolku.

 

9.Mimořádná členská schůze

Mimořádná členská schůze musí být svolána představenstvem

- na základě jeho rozhodnutí

- na žádost nadpoloviční většiny členů Spolku

Mimořádnou členskou schůzi v případě nečinnosti představenstva může svolat i nadpoloviční většina členů Spolku. Svolání a jednání členské schůze se řídí stejnými pravidly jako řádná členská schůze.

 

10.  Zápis

O jednání členské schůze se vyhotovuje zápis, který musí být doručen členům Spolku do 10 pracovních dnů po ukončení členské schůze.

 

 

Článek XII.

Představenstvo

1.         Představenstvo je statutárním orgánem Spolku.

2.        Představenstvo má 5 členů. V případě rozšíření členů sdružení na 20 a více může mít představenstvo 7 členů.

3.         Každý z členů představenstva má 1 hlas, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy.

4.        Představenstvo je voleno členskou schůzí a členskou schůzí může být i odvoláno.

5.         Funkční období představenstva je 5 let.

6.        Jednotliví členové představenstva mohou být zvoleni opakovaně.

7.         Člen představenstva má právo odstoupit ze své funkce. Odstoupení z funkce člena představenstva je účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení představenstvu sdružení. V tomto případě je představenstvo povinno navrhnout členské schůzi doplnění počtu členů představenstva. Na přechodnou dobu do konání členské schůze může představenstvo do nejvýše dvou uvolněných míst člena představenstva kooptovat.

8.        Práva a povinnosti představenstva Představenstvo zejména:

- Realizuje veškerá rozhodnutí členské schůze.

- Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze.

 - Předkládá návrhy k rozhodnutí členské schůzi a zajišťuje jejich realizaci prostřednictvím svého předsedy.

 - Předkládá členské schůzi návrh pravidel a plánu své činnosti.

 - Předkládá členské schůzi návrh rozpočtu sdružení pro daný rok.

 - Předkládá členské schůzi návrh na výši členských příspěvků pro daný rok.

 - Řídí a zajišťuje veškeré činnosti sdružení v obdobích mezi členskými schůzemi

 - Zodpovídá za hospodaření sdružení.

 - Představenstvo ze svých členů volí a odvolává předsedu a místopředsedu a navrhuje jejich odměnu

 - Schvaluje plán práce výkonného ředitele sdružení a rozhoduje o rozsahu pravomocí na něj delegovaných

 - Rozhoduje o nakládání s movitým majetkem

9.        Zasedání představenstva jsou pro členskou základnu běžně přístupná k účasti jimi delegovaných zástupců, kteří však nemají žádná hlasovací práva - svoji účast musí nahlásit předem předsedajícímu z kapacitních důvodů.

10.     Členy představenstva jsou ke dni přeměny zájmového sdružení na spolek Edita Novotná, předsedkyně představenstvy, Mgr. Martina Šímová, místopředsedkyně představenstvy,  RNDr. Václav Bažata,  Jiří Kašpárek, Pavel Pavlík. Jejich funkční období skončí po uplynutí dvou let od jejich zvolení do funkce člena představenstva zájmového sdružení České asociace pro speciální potraviny.

11.     Představenstvo vede seznam členů spolku, zápisy a výmazy týkající se členství ve Spolku provádí bezodkladně po jejich účinnosti. Seznam členů Spolku je přístupný na webových stránkách Spolku a zároveň je přístupný všem členům Spolku na vyžádání u představenstva. S tím projevují všichni členové Spolku souhlas.

 

12.     Předseda a místopředseda představenstva

Předseda a místopředseda představenstva mohou být zvoleni maximálně ve dvou po sobě následujících obdobích.

Předseda a místopředseda představenstva mohou z titulu funkce zastupovat sdružení ve volených orgánech a exekutivě nadnárodních asociací.

V případě nepřítomnosti předsedy představenstva přebírá povinnosti a odpovědnost místopředseda představenstva a v rozsahu zmocnění představenstvem výkonný ředitel.

 

Článek XIII.

Výkonný ředitel

1.         Výkonný ředitel je výkonným orgánem Spolku, zabezpečuje práce, kterými se realizují úkoly související s předmětem činnosti a cíli Spolku.

2.        K zabezpečení výkonných činností může uzavírat smlouvy v rámci pověření představenstva.

3.         Zabezpečuje potřebné organizačně - technické a administrativní práce související s činností členské schůze a představenstva, zejména pozvánky na jednání, zápisy z jednání, účetnictví a.j.

4.        Jedná jménem Spolku při zabezpečování úkolů, které mu uložilo představenstvo. Náklady, které vynakládá na činnost Spolku nesmějí přesahovat rámec schváleného rozpočtu pro příslušný rok.

5.         0 výběru a jmenování výkonného ředitele rozhoduje představenstvo, které jej také odvolává. Rozhoduje se nadpoloviční většinou a v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy. Představenstvo uzavírá s výkonným ředitelem pracovní smlouvu, ukládá mu úkoly a jemu podává výkonný ředitel zprávy ze své činnosti.

6.        Rozhodne-li představenstvo o zřízení sekretariátu, zodpovídá za jeho personální zabezpečení a za jeho provoz.

 

Článek XIV.

Sekretariát

Sekretariát zřizuje představenstvo Spolku. Tento slouží k zajištění činnosti sdružení. Za jeho provoz a činnost odpovídá výkonný ředitel v plném rozsahu.

 

Článek XV.

Právní jednání

1.         Spolek zastupuje navenek vůči třetím osobám předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně, nebo výkonný ředitel v rámci pověření představenstva.

2.        Podepisování za sdružení se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva, nebo výkonný ředitel v rámci pověření představenstva.

 

Článek XVI.

Členské příspěvky

1.         Členské příspěvky pro každý kalendářní rok jsou stanoveny členskou schůzí.

2.        Členové uhrazují svůj příspěvek na účet Spolku, příspěvky jsou splatné k 1.únoru. příslušného roku, nerozhodne-li představenstvo jinak.

3.         V případě zániku Spolku rozhodne o užití jmění po vyrovnání všech závazků členská schůze.

 

Článek XVII

Majetkové poměry

1.         Finančním rokem se rozumí kalendářní rok

2.        Finančními prostředky Spolku jsou členské příspěvky, dary a dotace.

3.         Spolek se může ucházet o udělení grantů na základě projektů schválených představenstvem.

4.        Rozpočet pro daný finanční rok předkládá ke schválení členské schůzi představenstvo.

5.         Členská schůze stanoví výši členských příspěvků pro kalendářní rok na základě schváleného rozpočtu, předloženého představenstvem.

6.        Poskytování poradenských a dalších služeb Spolku jeho členům je bezplatné do výše nákladů, o jejichž hrazení z členských příspěvků bylo rozhodnuto.

7.         Poplatky za účast členů Spolku v kurzech, seminářích, na stážích organizovaných Spolkem uhradí jednotliví členové, není-li úhrada předem zahrnuta v rozpočtu.

8.        Za mimořádně vyžádané služby zajišťované Spolkem ve prospěch člena je tento člen povinen Spolku zaplatit částku v dohodnuté výši a termínech.

9.        O nakládání s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze, o nakládání s movitým majetkem rozhoduje představenstvo.

10.     10.  V souvislosti se zánikem členství nemá člen právo na žádné majetkové vypořádání.

 

Článek XVIII.

Zrušení spolku a jeho likvidace

1.         O zrušení Spolku rozhoduje členská schůze

2.        Spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

3.         Vypořádání majetku a likvidace Spolku se provádí podle obecně závazných právních předpisů.

4.        Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi členy Spolku na základě rozhodnutí členské schůze.