Head image - casponline.cz
Jste zde: Domácí stránka |
ČASP - online > Asociace > Dokumenty > Stanovy ČASP

Stanovy České asociace pro speciální potraviny

Stanovy ČASP

Stanovy České asociace pro speciální potraviny

Článek I.

Založení sdružení

Zájmové sdruženi právnických osob Česká asociace pro speciální potraviny (dále jen Sdružení) bylo založeno podle ustanoveni § 20 f) a následujících zákona č. 40/1964 Sb., (Občanského zákoníku) zakladatelskou smlouvou ze dne 20.4. 2000 za účelem ochrany a naplňování společných zájmů svých členů.

Článek II.

Název a sídlo sdružení

Název zájmového sdružení právnických osob zní:
Česká asociace pro speciální potraviny (dále jen ČASP)
Sídlem sdružení je : Praha 5, 155 00, Na Pankráci 1618/30

 

Článek III.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti sdruženi je:
Sjednotit na základě společných zájmu právnické osoby, které se zabývají vývojem, výrobou a obchodem se speciálními potravinami a potravními doplňky, jedná se zejména o doplňky stravy, potravní doplňky, potraviny obohacené potravními doplňky, potraviny pro zvláštní výživu a potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Článek IV.

Účel a cíle sdružení

 1. Sdružení bylo založeno za účelem ochrany společných zájmů jeho členů.
 2. Cílem sdružení je zejména:
 • spolupůsobit při tvorbě legislativního rámce souvisejícího s předmětem činnosti Sdružení na české, slovenské i evropské úrovni
 • přijetí a aktualizace závazných pravidel etického chování člena
 • podporovat hospodářské, právní a odborné zájmy svých členů a poskytovat služby pro účely sdružení
 • organizovat konference, semináře a přednášky
 • plnit úkoly přenesené veřejnými orgány na Sdružení v souladu s právními předpisy ČR a SR
 • být aktivním členem nadnárodních asociací na evropské i globální úrovni, zejména EHPM a IADSA se sídlem v Bruselu
 • udržovat dobré vztahy s vládními úřady a institucemi i politickými strukturami v ČR , SR a v dalších státech, tak aby pověst oboru nebyla poškozována, ale soustavně vylepšována
 • spolupracovat s významnými podniky, veřejnými orgány, nevládními institucemi a dalšími odbornými sdruženími pro rozvoj oboru
 • poskytovat poradenské a další služby svým členům
 • další jiné činnosti související s výše uvedenými cíli sdružení, především soustavně vytvářet pozitivní obraz produktů členů v médiích ve smyslu udržení a zlepšení zdravotního stavu populace a rozvíjet informovanost o oboru včetně monitorování produktů na trhu

Článek V.

Právní forma a způsobilost

 1. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu ustanovení §20i,odst.1 Občanského zákoníku.
 2. Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do Registru sdružení vedeného u Obvodního úřadu pro Prahu 5.

Článek VI.

Členství ve sdružení

 1. Členy sdružení mohou být české, slovenské i další zahraniční právnické osoby, jejichž činnost je v souladu s předmětem činnosti sdružení. Členství ve sdružení je řádné nebo přidružené. Přidružený člen sdružení je povinen hradit zápisné i členský příspěvek, není ovšem povinen hradit poplatky za služby spojené s činností sdružení. Přidružený člen má, s výjimkou případů uvedených ve stanovách, stejná práva a povinnosti jako řádný člen, nemá však právo hlasovat při přijímání rozhodnutí  sdružení či při volbě orgánů sdružení. Při rozhodování orgánů sdružení (schvalování, usnášení) a při volbě orgánů sdružení se k přidruženým členům nepřihlíží.
 2. Každý člen sdružení má povinnost informovat představenstvo sdružení o skutečnosti, že přestal splňovat předpoklady pro členství ve sdružení podle bodu 1 tohoto článku.

Článek VII.

Vznik členství

Členem sdružení se žadatel stane po splnění těchto předpokladů:

 1. Podmínkou vzniku členství je vyplnění členské přihlášky, jejíž přílohou bude doklad o tom, že žadatel splňuje předpoklady pro vznik členství dle článku VI. těchto stanov /prokazuje se čestným prohlášením/.
 2. Členem sdružení se žadatel o členství stane rozhodnutím členské schůze o jeho přijetí a uhrazením zápisného a členského příspěvku ve lhůtě a ve výši stanovené členskou schůzí.

Článek VIII.

Zánik členství

Členství zaniká

a) Vystoupením ze sdružení

b) Ukončením členství ve sdružení na základě rozhodnutí členské schůze

c) Zánikem právnické osoby

 1. Členství ve sdružení zaniká vystoupením na základě oznámení o vystoupení, které musí být doručeno představenstvu sdružení nejpozději 180 dní před koncem kalendářního roku. Členství zaniká vždy k poslednímu dni v roce, to je k 31.12., v kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno představenstvu.
 2. Rozhodnutím členské schůze může sdružení ukončit členství členu, který:
 • Pozbyl předpoklady pro členství dle článku VI. Stanov.
 • Přes písemnou výzvu neuhradil v termínech určených stanovami nebo rozhodnutím členské schůze členské příspěvky, nebo určené poplatky za poskytnuté služby.
 • Závažným způsobem porušil stanovy sdružení, rozhodnutí členské schůze nebo právní předpisy ČR v oblasti předmětu činnosti sdružení.

Členství zaniká k poslednímu dni v roce, v kterém bylo rozhodnuto členskou schůzí o ukončení členství ve sdružení. Na období od rozhodnutí do doby zániku členství může členská schůze členství pozastavit.

 1. Zánikem právnické osoby zaniká její členství ve sdružení ke dni nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o výmazu právnické osoby - člena sdružení z obchodního rejstříku.

Článek IX.

Práva a povinnosti členů

 1. Práva členů sdružení Člen sdružení má právo:
 • Účasti na členské schůzi a dalších hromadných akcích sdružení.
 • Spolurozhodovat o činnosti sdružení včetně práva volit a být volen do jeho orgánů.
 • Prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak strategii a program sdružení.
 • Předkládat své návrhy na změny a úpravy stanov a dalších dokumentů sdružení, na přijetí nebo ukončení členství člena.
 • Vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů.
 • Být informován o zásadních rozhodnutích představenstva a vyžadovat od sdružení poskytnutí nebo zprostředkování informací, poradenských a dalších služeb.
 1. Povinnosti členů sdružení Člen sdružení je povinen:
 • Řídit se stanovami sdružení a usneseními členské schůze.
 • Platit členské příspěvky a poplatky za poskytnuté služby ve stanovené výši a ve stanovených termínech
 • Poskytovat orgánům sdružení veškeré informace, které jsou nezbytné k zabezpečení účelu, cílů, aktivit a činnosti sdružení, které nejsou v rozporu se zájmy člena.
 • Prosazovat a objasňovat navenek stanoviska sdružení, pokud vystupuje jeho jménem.
 • Plně respektovat veškeré dohody s třetími stranami uzavřené představenstvem, jakož i rozhodnutí představenstva týkající se členů sdružení, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.

Článek X.

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 • členská schůze
 • představenstvo
 • výkonný ředitel

Článek XI.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Členská schůze se skládá ze všech na ní přítomných členů.
 3. Členská schůze:
 • Rozhoduje o přijetí a o změnách stanov.
 • Určuje celkovou strategii sdružení.
 • Volí a odvolává členy představenstva.
 • Schvaluje roční rozpočet a rozhoduje o výši a termínech plateb členských příspěvků na příslušný rok.
 • Schvaluje roční účetní závěrku za uplynulý finanční rok. Schvaluje výroční zprávu o činnosti sdružení.
 • Schvaluje pravidla činnosti představenstva.
 • Rozhoduje o přijetí, nebo ukončení členství člena sdružení.
 • Rozhoduje o zániku sdružení a jeho likvidaci nebo o jeho zrušení bez likvidace.
 • Rozhoduje o členství sdružení v jiných organizacích.
 • Rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem sdružení.
 1. Počet hlasů
  Každý člen sdružení má jeden hlas. Každý člen sdružení vykonává svá práva samostatně svým jménem, nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce.
 2. Zastupování na členské schůzi
  Člena sdružení na jednání členské schůze může zastupovat třetí osoba na základě plné moci. Plná moc zástupce člena sdružení musí být:
 • Podepsána statutárním orgánem člena sdružení.
 • Musí být doručena předsedajícímu před zahájením členské schůze.
 • Plná moc může být udělena jen na dobu určitou.
 • Tato plná moc bude uložena v dokumentech společnosti a představenstvo sdružení je jí vázáno, pokud neskončí její platnost nebo nebude-li odvolána písemně zmocnitelem.
 • Člen sdružení je oprávněn na jednání členské schůze zastupovat jiného člena sdružení na základě plné moci. Tato plná moc může být udělena pouze na jednu členskou schůzi a zároveň v ní musí být uveden rozsah zmocnění, tzn. na které body programu se zmocnění vztahuje. Plnou moc je nutné doručit předsedajícímu před začátkem jednání členské schůze.
 1. Usnášeníschopnost

Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení.

Nebude-li řádně svolaná členská schůze usnášeníschopná, bude se konat náhradní členská schůze nejdříve za 60 minut od doby, na kterou byla řádná členská schůze svolána.

Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů sdružení.

 1. Rozhodování

K platnosti rozhodnutí členské schůze je nezbytná nadpoloviční většina přítomných hlasů s výjimkou rozhodnutí týkajících se ukončení členství nebo přijetí čtena, která vyžadují dvoutřetinovou většinu přítomných hlasů.

V případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedajícího.

 1. Řádná členská schůze

Řádná členská schůze se koná nejméně dvakrát ročně, nejpozději však do 30. června a 15.prosince. Členskou schůzi svolává představenstvo a zároveň rozhoduje o termínu a místě jejího konání.

Je-li představenstvo nečinné, mohou členskou schůzi svolat členové sdružení mající nadpoloviční většinu hlasů.

Řádnou členskou schůzi řídí předseda představenstva sdružení nebo jiný pověřený člen představenstva. Členská schůze je řádně svolána písemnou pozvánkou, která musí být členům sdružení odeslána nejpozději do 14 dnů před termínem jednání členské schůze. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat den, hodinu, místo jednání, program jednání a musí být podepsána předsedou představenstva nebo jeho zástupcem vyplývajícím ze stanov nebo z jednacího řádu představenstva. V případě jeho nečinnosti podepisuje pozvánku zástupce nadpoloviční většiny hlasů členů sdru­žení. Členská schůze může jednat pouze o těch bodech programu, které jsou obsaženy v pozvánce na členskou schůzi.

Nadpoloviční většina členů sdružení může požádat představenstvo o doplnění programu členské schůze. Dojde-li tato žádost představenstvu před termínem konání členské schůze je představenstvo povinno doplnit program jednáni a neprodleně o tomto doplnění informovat ostatní členy sdružení.

Doplněni programu jednáni v průběhu konání členské schůze je možné pouze se souhlasem všech členů sdružení.

 1. Mimořádná členská schůze Mimořádná členská schůze musí být svolána představenstvem
 • na základě jeho rozhodnutí
 • na žádost nadpoloviční většiny členů sdružení

Mimořádnou členskou schůzi v případě nečinnosti představenstva může svolat i nadpoloviční většina členů sdruženi. Svolání a jednání členské schůze se řídí stejnými pravidly jako řádná členská schůze.

10.  O jednáni členské schůze se vyhotovuje zápis, který musí být doručen členům sdruženi do 10 pracovních dnů po ukončení členské schůze.

Článek XII.

Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním orgánem sdružení.
 2. Představenstvo má 5 členů. V případě rozšíření členů sdružení na 20 a více může mít představenstvo 7 členů.
 3. Každý z členů představenstva má 1 hlas, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy.
 4. Představenstvo je voleno členskou schůzí a členskou schůzí může být i odvoláno
 5. Funkční období představenstva je 2 roky.
 6. Jednotliví členové představenstva mohou být zvoleni opakovaně.
 7. Člen představenstva má právo odstoupit ze své funkce. Odstoupení z funkce člena představenstva je účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení představenstvu sdružení. V tomto případě je představenstvo povinno navrhnout členské schůzi doplnění počtu členů představenstva. Na přechodnou dobu do konání členské schůze může představenstvo do nejvýše dvou uvolněných míst člena představenstva kooptovat.
 8. Práva a povinnosti představenstva Představenstvo zejména:
 • Realizuje veškerá rozhodnutí členské schůze.
 • Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze.
 • Předkládá návrhy k rozhodnutí členské schůzi a zajišťuje jejich realizaci prostřednictvím svého předsedy.
 • Předkládá členské schůzi návrh pravidel a plánu své činnosti.
 • Předkládá členské schůzi návrh rozpočtu sdružení pro daný rok.
 • Předkládá členské schůzi návrh na výši členských příspěvků pro daný rok.
 • Řídí a zajišťuje veškeré činnosti sdružení v obdobích mezi členskými schůzemi
 • Zodpovídá za hospodaření sdružení.
 • Představenstvo ze svých členů volí a odvolává předsedu a místopředsedu a navrhuje jejich odměnu
 • Schvaluje plán práce výkonného ředitele sdružení a rozhoduje o rozsahu pravomocí na něj delegovaných.
 • Rozhoduje o nakládání s movitým majetkem.
 • zasedání představenstva jsou pro členskou základnu běžně přístupná k účasti jimi delegovaných zástupců,kteří však nemají žádná hlasovací práva - svoji účast musí nahlásit předem předsedajícímu z důvodů kapacitních
 1. První členy představenstva zájmového sdružení právnických osob určí zakladatelé v zakladatelské smlouvě. Dále zakladatelé určí předsedu a místopředsedu představenstva.

10.  Předseda a místopředseda představenstva

Předseda a místopředseda představenstva mohou být zvoleni maximálně ve dvou po sobě následujících obdobích.

Předseda a místopředseda představenstva mohou z titulu funkce zastupovat sdružení ve volených orgánech a exekutivě nadnárodních asociací.

V případě nepřítomnosti předsedy představenstva přebírá povinnosti a odpovědnost místopředseda představenstva a v rozsahu zmocnění představenstvem výkonný ředitel.

Článek XIII.

Výkonný ředitel

 1. Výkonný ředitel je výkonným orgánem sdružení, zabezpečuje práce, kterými se realizují úkoly související s předmětem činnosti a cíli sdružení.
 2. K zabezpečení výkonných činností může uzavírat smlouvy v rámci pověření představenstva.
 3. Zabezpečuje potřebné organizačně - technické a administrativní práce související s činností členské schůze a představenstva, zejména pozvánky na jednání, zápisy z jednání, účetnictví a.j.
 4. Jedná jménem sdružení při zabezpečování úkolů, které mu uložilo představenstvo. Náklady, které vynakládá na činnost sdružení nesmějí přesahovat rámec schváleného rozpočtu pro příslušný rok.
 5. 0 výběru a jmenování výkonného ředitele rozhoduje představenstvo, které jej také odvolává. Rozhoduje se nadpoloviční většinou a v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy. Představenstvo uzavírá s výkonným ředitelem pracovní smlouvu, ukládá mu úkoly a jemu podává výkonný ředitel zprávy ze své činnosti.
 6. Rozhodne-li představenstvo o zřízení sekretariátu, zodpovídá za jeho personální zabezpečení a za jeho provoz.

Článek XIV.

Sekretariát

Sekretariát zřizuje představenstvo sdružení. Tento slouží k zajištění činnosti sdružení. Za jeho provoz a činnost odpovídá výkonný ředitel v plném rozsahu.

Článek XV.

Právní úkony

 1. Sdružení zastupuje navenek vůči třetím osobám předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně, nebo výkonný ředitel v rámci pověření představenstva.
 2. Podepisování za sdružení se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva, nebo výkonný ředitel v rámci pověření představenstva.

Článek XVI.

Členské příspěvky

 1. Zápisné pro člena sdružení činí 5 000 Kč, pokud členská schůze nerozhodne jinak.
 2. Členské příspěvky pro každý kalendářní rok jsou stanoveny členskou schůzí.
 3. Členové uhrazují svůj příspěvek na účet sdružení, příspěvky jsou splatné k 1.únoru. příslušného roku, nerozhodne-li představenstvo jinak.
 4. V případě zániku sdružení rozhodne o užití jmění po vyrovnání všech závazků členská schůze.

Článek XVII

Majetkové poměry

 1. Finančním rokem se rozumí kalendářní rok
 2. Finančními prostředky sdružení jsou členské příspěvky, dary a dotace.
 3. Sdružení se může ucházet o udělení grantů na základě projektů schválených představenstvem.
 4. Rozpočet pro daný finanční rok předkládá ke schválení členské schůzi představenstvo.
 5. Členská schůze stanoví výši členských příspěvků pro kalendářní rok na základě schváleného rozpočtu, předloženého představenstvem.
 6. Poskytování poradenských a dalších služeb sdružení jeho členům je bezplatné do výše nákladů, o jejichž hrazení z členských příspěvků bylo rozhodnuto.
 7. Poplatky za účast členů sdružení v kurzech, seminářích, na stážích organizovaných sdružením uhradí jednotliví členové, není-li úhrada předem zahrnuta v rozpočtu.
 8. Za mimořádně vyžádané služby zajišťované sdružením ve prospěch člena je tento člen povinen sdružení zaplatit částku v dohodnuté výši a termínech.
 9. O nakládání s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze, o nakládáni s movitým majetkem rozhoduje představenstvo.

10.  V souvislosti se zánikem členství nemá člen právo na žádné majetkové vypořádání.

Článek XVIII.

Zrušení zájmového sdruženi a jeho likvidace

 1. O zrušení sdružení vždy rozhoduje členská schůze
 2. Sdružení zaniká výmazem v Registru sdružení na základě rozhodnutí členské schůze.
 3. Vypořádání majetku a likvidace sdruženi se provádí podle obecně závazných právních předpisů.
 4. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi členy sdružení na základě rozhodnutí členské schůze.